Ασφαλιστικό Επενδυτικό Πρόγραμμα 

Πρόκειται γα  ευέλικτο πρόγραμμα συνδεδεμένο με επενδύσεις.

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε εσάς που επιθυμείτε ένα πρόγραμμα που προσαρμόζεται στο δικό σας επενδυτικό προφίλ, παρέχοντάς σας:

  • σταδιακή αποταμίευση με προοπτική αποδόσεων
  • ευελιξία στις καταβολές και την κατανομή της επένδυσής σας
  • αξιοποίηση του επιπλέον κεφαλαίου που τυχόν διαθέτετε, χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα των εφάπαξ έκτακτων καταβολών

Κατεβάστε το διαφημιστικό  φυλλάδιο εδώ.

 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Προιον  μπορείτε να βρείτε στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών 

 Το πρόγραμμα επενδύει  στους εξής  ΟΣΕΚΑ¹:

NN Hellas Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μετοχικό
NN Hellas Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολογιακό
Amundi Index MSCI World – IE
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies – IHE

ΟΣΕΚΑ Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων Κινητών Αξιών (ΟΣΕΚΑ), κατά την έννοια του Ν. 4099/2012, όπως ισχύει κάθε φορά. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
Ο συμβαλλόμενος φέρει τον κίνδυνο των επενδύσεων και επομένως η εταιρία δεν εγγυάται την απόδοσή τους.
Η αποδοχή ή μη της έκτακτης καταβολής εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια της εταιρίας.

 Πληροφορίες σχετικά με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων βιωσιμότητας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για το Προιόν  μπορείτε να βρείτε εδώ.